Budúcnosť regeneratívnej medicínyDospelé kmeňové bunky a kmeňové bunky z pupočníkovej krviMedzinárodná vedecká konferencia v BratislaveBRATISLAVA, 2. mája, 2012

MUDr. Miroslav Mikolášik
Poslanec Európskeho parlamentu (EĽS/KDH)

Vážení lekári, kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

vitajte a prijmite moje srdečné pozvanie na Medzinárodnú vedeckú konferenciu Budúcnosť regeneratívnej medicíny - dospelé kmeňové bunky a kmeňové bunky z pupočníkovej krvi.

Slovensko sa v ostatných rokoch čoraz viac a dynamickejšie zapája do medzinárodnej spolupráce v rôznych oblastiach. Výmena skúseností špičkových odborníkov nepochybne rozvíja našu spoločnosť. Ako Váš europoslanec a zvlášť ako lekár som nesmierne rád, že moje pozvanie na Slovensko prijali vynikajúci špecialisti, ktorí predstavia najnovšie poznatky medicíny v liečbe dospelými kmeňovými bunkami a kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi.

Tím prof. Colina McGuckina z lyonského inštitútu, ktorého laboratóriá som vlani osobne navštívil, ako prvý na svete charakterizoval a použil kmeňové bunky z pupočníkovej krvi na vytvorenie nervových, pankreatických, pečeňových a iných tkanív. Prof. Keith March je uznávaným americkým odborníkom v oblasti kardiovaskulárnej medicíny a okrem štyridsiatich zaregistrovaných patentov ako výsledkov svojho výskumu je hrdý aj na svoje slovenské korene. Neil Scolding je profesorom klinickej neurológie v Bristole, kde sa špecializuje na liečbu sklerózy multiplex a iných neurodegeneratívnych ochorení dospelými kmeňovými bunkami z kostnej drene.

Veľmi sa teším, že moje pozvanie vystúpiť na konferencii prijali aj slovenskí lekári a uznávaní odborníci vo svojich oblastiach, ktorých prácu si osobitne vážim.

Dospelé kmeňové bunky a kmeňové bunky z pupočníkovej krvi majú jedinečné využitie v regeneratívnej medicíne. Množstvo pacientov dnes čaká na účinnú liečbu. Vďaka najnovšiemu vedeckému pokroku bolo identifikovaných viac než sedemdesiat chorôb pacientov, ktorých zdravotný stav sa pomocou tejto liečby výrazne zlepšil. Liečba dospelými kmeňovými bunkami je nielen nádejou, ale realitou! Som presvedčený, že v budúcnosti budú práve tieto bunky kľúčovou súčasťou poskytovania efektívnej zdravotnej starostlivosti.

Nech nás toto podujatie vzájomne obohatí a pomôže pacientom prinavrátiť zdravie! Pre každého z nás je neoceniteľnou hodnotou.

Teším sa na Vašu účasť!

Váš

Program

12:30 - 13:30 Registrácia účastníkov
13:30 - 14:00 Privítanie účastníkov konferencie a úvodný príspevok
MUDr. Miroslav Mikolášik
Poslanec Európskeho parlamentu

"Európska únia v prospech vedy, výskumu a zdravia"
14:00 - 14:30 prof. Colin McGuckin, PhD
Prezident, Cell Therapy Research Institute, Lyon, Francúzsko

"Význam a využitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi pre regeneračnú medicínu"
14:30 - 15:00 prof. Keith March, M.D., PhD
Profesor medicíny, fyziológie a biomedicínskeho inžinierstva
Riaditeľ, Vascular and Cardiac Center for Adult Stem Cell Therapy, Indiana University, USA

"Kmeňové bunky z tukového tkaniva pri záchrane angiogenézy & parakrinná podpora"
15:00 - 15:30 prof. Neil Scolding, PhD, FRCP
Riaditeľ, Institute of Clinical Neurosciences, University of Bristol
Oddelenie neurológie, Frenchay Hospital, Bristol, Veľká Británia

"Použitie kmeňových buniek z kostnej drene na liečbu sklerózy multiplex"
15:30 - 16:00 Prestávka
16:00 - 16:15 Skúsenosť pacienta
16:15 - 16:30 Mgr. Marína Polonská
Koordinátorka verejnej banky pupočníkovej krvi
Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek,
Eurocord-Slovakia, Bratislava

"Prínos Slovenska k využitiu kmeňových buniek z pupočníkovej krvi na liečbu a výskum"
16:30 - 16:45 MVDr. Ján Rosocha, PhD.
Prednosta Združenej tkanivovej banky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice

"Regeneračná medicína na Slovensku – skúsenosti a budúcnosť"
16:45 - 16:55 MUDr. Peter Cibur, PhD
Úrazový chirurg z Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, Košice

"Autológne mezenchýmové stromálne bunky a alogénne kostné štepy v liečbe komplikovaných kostných poúrazových defektov"
16:55 - 17:05 MUDr. Juraj Maďarič, PhD.
Primár Oddelenia kardiológie a angiológie
Kardiologická klinika NÚSCH, a.s. a LF SZU, Bratislava

"Aplikácia autológnych buniek kostnej drene u pacientov s pokročilou kritickou končatinovou ischémiou"
17:05 - 17:15 prof. RNDr. Ján Vojtaššák, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK, Bratislava
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Trnava

"Autológne kmeňové bunky a ich využitie v stomatochirurgii"
17:15 - 17:25 Mgr. Jana Dragúňová, PhD.
Oddelenie popáleninovej a rekonštrukčnej chirurgie LF UK, Bratislava

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Prednosta Očnej kliniky SZU
Oddelenie oftalmológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

"Kultivácia limbálnych kmeňových buniek na rekonštrukciu povrchu rohovky – 5 rokov skúseností"
17:25 - 18:00 Diskusia
18:00 Záver konferencie

Rečníci


prof. Colin McGuckin, PhD.

prezident a výkonný riaditeľ Výskumného inštitútu pre bunkové liečebné postupy so sídlom vo francúzskom Lyone

Po ukončení doktorandského štúdia (Dphil) v oblasti výskumu leukémie v Írsku v roku 1991 zavŕšil C. McGuckin jeden z prvých vlastných výskumov vo Fakultnej nemocnici svätého Juraja v Londýne, kde sa na oddelení hematológie venoval chronickej anémii a poruchám kmeňových buniek. V roku 1996 získal miesto lektora biomedicínskych vied na Kingstonskej univerzite a v roku 2001 sa tu stal profesorom. V tom čase už dva roky pôsobil ako riaditeľ Laboratória pre liečbu pomocou kmeňových buniek. Laboratórium, ktoré sám založil, sa špecializuje najmä na výskum kmeňových buniek a regeneratívnu medicínu. V roku 2005 bol vo Veľkej Británii vymenovaný za prvého profesora regeneratívnej medicíny na Univerzite v Newcastle, kde viedol klinický výskum dospelých kmeňových buniek.

Je silno presvedčený o potrebe medzinárodnej spolupráce, ako aj o potrebe kontaktu s priemyselnou výrobou. V roku 2008 spoluzakladal charitatívne konzorcium "Novus Sanguis", ktoré si kladie za cieľ na medzinárodnej úrovni vytvárať priestor pre zodpovednú regeneratívnu medicínu poskytujúc granty pre výskum dospelých kmeňových buniek. V januári roku 2009 sa stal prezidentom Výskumného inštitútu pre bunkové liečebné postupy vo francúzskom Lyone v oblasti dospelých kmeňových buniek. Výskumná skupina profesora McGuckina ako prvá na svete zadefinovala a vyprodukovala embryonálne kmeňové bunky z iného zdroja ako z embrya - z pupočníkovej krvi.(McGuckin a kol., "Cell Proliferation", str. 38, str. 245-255, 2005). Rovnako ako prví vyprodukovali nervové, pankreatické, hepatické a žlčové epitely a rôzne ďalšie tkanivá z pupočníkovej krvi a z tukových kmeňových buniek. Profesor McGuckin je v edičnom výbore šiestich medzinárodných žurnálov, pôsobí ako medzinárodný posudkový konzultant (napr. aj pre Európsku komisiu) a ako poradca pre viaceré lekárske a výskumné organizácie. Býva pozývaný na medzinárodné fóra, vrátane tých, ktoré organizuje Európsky parlament, nemecký Bundestag, rakúsky parlament, francúzsky senát, Vatikán, Rím a senát Spojených štátov v Capitol Hill.

Jeho tím v súčasnosti vytvára viacero nových, dosiaľ nepoužitých liečebných postupov pre pacientov s detskou mozgovou obrnou a vrodenou poruchou rázštepu podnebia. Cieľom jeho tímu je priniesť liečebné postupy s využitím kmeňových buniek do všetkých častí sveta bez ohľadu na geoekonomické bariéry a podporiť projekty realizované v krajinách tretieho sveta. On a jeho spolupracovníci sú presvedčení o tom, že kmeňové liečebné postupy musia byť dostupné na celej planéte a nie iba v rámci niektorých krajín.

c.mcguckin@conoworld.com
www.facebook.com/ctilyon


prof. Keith L. March, M.D., Ph.D.

Keith L. March je profesorom na Katedre medicíny, celulárnej a integratívnej fyziológie a biomedicínskeho inžinierstva Lekárskej fakulty na Univerzite v Indiane. Riadi Indianské centrum pre vaskulárnu biológiu a medicínu, Vaskulárne a kardiologické centrum pre kmeňové bunky z dospelého tkaniva a im príbuzné Centrum regeneratívnej medicíny pre vojnových veteránov v Indianapoliskom veteránskom lekárskom centre.

Profesor March zasvätil svoju kariéru výskumu a aplikácii nových lekárskych prístupov k pacientom. Jeho publikačná činnosť zahŕňa vyše 110 rukopisov. Bol editorom prvej knižnej publikácie venovanej kardiovaskulárnemu presunu génov. Výskum profesora Marcha sa stal základom pre vyše 40 svetových patentov (23 v Spojených štátoch), pričom niektoré sú ešte v štádiu uznávania. Vynašiel zariadenie sprostredkujúce uzatváranie otvorených rán v tepne, ktoré vznikajú následkom srdcovej katetrizácie. Takzvaný zatvárač sa bežne používa u 400 tisíc pacientov ročne.

Jeho laboratórium je zamerané na vaskulárnu biológiu so špecializáciou na funkčnú a translačnú štúdiu kmeňových buniek nachádzajúcich sa v tukovom tkanive, ktoré jeho laboratórium identifikovalo ako tzv. perivaskulárne bunky s kľúčovým uplatnením pri vaskulárnej genéze, angiogenéze a regulácii tukového tkaniva. Profesor March je uznávaným odborníkom a jedným z vedúcich expertov v odvetví výskumu zrelých kmeňových buniek, a to predovšetkým vo vzťahu k tukovým stromálnym kmeňovým bunkám. V roku 2008 sa stal predsedom inštitútu NIH/NHLBI DSMB, ktorý dohliada na skúšobné bunkové liečebné postupy v oblasti srdcových, pľúcnych a krvných ochorení.

V roku 2010 založil Centrum pre regeneratívnu medicínu v Indianapolis medicínskom centre pre vojnových veteránov, pričom ide o prvé centrum určené vojovým veteránom, v ktorom sa venovujú práve prechodu výskumu zrelých kmeňových buniek z laboratórií k pacientom.

Popri vlastných výskumných aktivitách profesor March slúži aj ako prezident Medzinárodnej federácie pre tukovú liečebnú terapiu a výskum (od roku 2007) a zároveň ako hlavný medicínsky poradca pre Nadáciu bunkových liečebných postupov. V oboch prípadoch sa zaslúžil o zlepšenie spolupráce a osvety v oblasti kmeňových buniek.


prof. Neil Scolding Ph.D.

Profesor N. Scolding vyštudoval medicínu v Cardiffe a následne sa špecializoval v odbore klinická neurológia v Cardiffe, Cambridge (Addenbrooke's) a v Londýne (Národná nemocnica pre neurológiu). Predtým ako sa stal v Bristole v roku 1999 predsedom jednej z nadácií profesorov klinickej neourológie, pôsobil ako lektor v Cambridgei. Jeho záujmy na klinike i výskum sústredil na klinické a biologické aspekty sklerózy multiplex a na ňu sa vzťahujúce zápalové choroby a iné neurodegeneratívne podmienky. Publikoval vyše 200 akademických článkov, je autorom troch neurologických knižných publikácií a rovnako publikuje aj v laickej tlači o témach, ako je asistovaná samovražda, eutanázia, či výskum realizovaný na ľudskom embryu.

V súčasnosti je členom Neurovedného výboru Rady pre medicínsky výskum, garantom neurologického žurnálu s názvom Brain a členom edičnej rady ďalších akademických časopisov. Taktiež je členom Výboru asociácie Britských neurológov. V minulosti pôsobil na sekretariáte Neurologického poradného výboru v Kráľovskom inštitúte lekárov - Zlúčený výbor pre vyššie medicínske vzdelávanie v Spojenom kráľovstve a ako výkonný člen výboru Európskej rady pre liečbu a výskum sklerózy multiplex. Je bývalým predsedom exekučnej rady Linacreovho centra pre zdravotnícku etiku.

NH Gate One

Ambrusova 7. 821 04 Bratislava

Štvorhviezdičkový hotel NH Gate One je situovaný v centre novovytvorenej biznis zóny a vedľa najväčšieho nákupného centra Avion. Od historického centra Bratislavy je vzdialený len 15 minút.

Registrácia

Prihlásiť na konferenciu sa možno vyplnením krátkeho registračného formulára a jeho odoslaním na e-mailovú adresu: kancelaria@mikolasik.sk

Registrovať sa možno výlučne týmto spôsobom a to najneskôr do 23. apríla 2012 (vrátane). Dôležitá poznámka: Vyplnený registračný formulár, prosíme, zašlite čo najskôr - počet miest pre účastníkov konferencie je obmedzený. Účasť na konferencii nie je podmienená žiadnym registračným poplatkom. Za účasť budú pridelené kredity SACCME.

Kontakty

Kancelária poslanca Európskeho parlamentu Miroslava Mikolášika (EPP/KDH)
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok

kancelaria@mikolasik.sk | conference.mikolasik.sk